صفحه را انتخاب نمایید

خیریه جهادی امید

پویش مهر ماهانه

امام علی ( ع )

کار (خیر) اندک، که بر آن مداومت ورزی، از کار بسیار که از آن خسته شوی، امیدوار کننده تر است.

نهج‌البلاغه

پویش مهر ماهانه چیست؟

می توانید به کارهای خیرخواهانه خود تداوم ببخشید. مبلغی را برای پرداخت ماهانه صدقه تعیین کنید و هر ماه آن را از درگاه پرداخت امن سایت خیریه امید پرداخت کنید.

سیستم پویش چگونه کار می کند؟
با عضویت در پویش در تاریخ مشخصی در هر ماه برای شما پیام یادآوری برای پرداخت مبلغ تعیین شده خودتان ارسال می شود.

14 + 5 =

با عضویت در این پویش مهری را ماهانه انجام دهید.

پویش مهر ماهانه چیست؟

می توانید به کارهای خیرخواهانه خود تداوم ببخشید. مبلغی را برای پرداخت ماهانه صدقه تعیین کنید و هر ماه آن را از درگاه پرداخت امن سایت خیریه امید پرداخت کنید.

سیستم پویش چگونه کار می کند؟
با عضویت در پویش در تاریخ مشخصی در هر ماه برای شما پیام یادآوری برای پرداخت مبلغ تعیین شده خودتان ارسال می شود.

12 + 14 =

با عضویت در این پویش مهری را ماهانه انجام دهید.

Design by Tibe web design