صفحه را انتخاب نمایید

اردوی جهادی 1398

پروژه تکمیل خانه در روستای مالحه از توابع شهرستان شوش دانیال:
صرف هزینه ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان که ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان آن در نوروز ۹۶ توسط گروه جهادی حاج عبدالله والی برای ساخت پی و دیوار خانه پرداخت شد و ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان آن توسط خیریه جهادی امید و گروه جهادی حاج عبدالله والی در نوروز ۹۸ برای تکمیل آن صرف شد.
پروژه ساخت سرویس بهداشتی و حمام در روستای مالحه از توابع شهرستان شوش دانیال:
صرف هزنیه ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پروژه تکمیل دیوار های حیاط هنرستان مجتمع ولیعصر روستای عنکوش از توابع شهرستان شوش دانیال:
صرف هزینه ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان که از طریق گروه جهادی حاج عبدالله والی تامین شد.
پروژه اشتغالزایی (پرورش دام) در روستای عنکوش از توابع شهرستان شوش دانیال:
صرف هزینه ۲۷.۸۵۰.۴۰۰ تومان
انجام فعالیت های فرهنگی در روستای مالحه از توابع شهرستان شوش دانیال:
۵۸۱.۰۰۰ هزار تومان

مجموع مبالغ جمع آوری شده توسط خیریه جهادی امید:
۳۷.۴۳۱.۴۰۰ میلیون تومان

Design by Tibe web design