صفحه را انتخاب نمایید

اردوی جهادی 1397

محل پروژه: استان کرمانشاه، روستای کوِییک عزیز، قرارگاه حاج احمد متوسلیان

پروژه

 ساخت یک واحد مسکونی تمام بتونی

تکمیل ایوان و حیاط یک خانه در حال ساخت

ساخت یک چشمه سرویس بهداشتی و حمام

 

مجموع مبالغ جمع آوری شده توسط خیریه جهادی امید:
49.771.700 میلیون تومان

Design by Tibe web design