صفحه را انتخاب نمایید

خیریه جهادی امید فارغ التحصیلان هدایت میزان به تبعیت از اردوهای جهادی موسسه فرهنگی آموزشی هدایت میزان در تابستان 1393 پا به عرصه جهاد گذاشت و اولین حرکت جهادی خود را در منطقه فاروج استان خراسان شمالی برگزار کرد. تا به این مدت این گروه جهادی توانسته بیش از ده ها دستگاه خانه برای افراد بی بضاعت جنوب کشور بسازد.
اما فعالیت خیریه جهادی امید به همین جا ختم نمی شود و این گروه درعرصه های بهداشت و درمان ، فرهنگ سازی ، پخش ارزاق ، آموزش و… فعالیت های نتیجه بخشی انجام داده است.
بدیهی است به دلیل ماهیت خیریه جهادی امید و ساختار مردم نهاد آن تمام این کار ها فقط و فقط با کمک های مادی و معنوی مردمی انجام میشود از این رو این خیریه جهادی ، دست در دست مردم ولو با کمک اندک و قطره قطره شما در این راه استوار خواهد ماند.